Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
  • Tehnična informatika
  • CNC servis
  • 3D tiskalniki
  • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

BLOG: Kako lahko izboljšate svoj sistem upravljanja inženirskih podatkov?

Piše: Tomaž Korošec

  • Sodobna 3D CAD orodja znatno izboljšujejo produktivnost, krajšajo razvojne cikle, nižajo stroške in povečujejo končno kvaliteto izdelkov ter s tem inovativnost in konkurenčnost podjetja.
  • Poleg svojih prednosti pa 3D načrtovanje na drugi strani prinaša tudi nove izzive.
  • Velika količina raznolikih podatkov s kompleksnimi medsebojnimi relacijami med datotekami (npr. kosi, sestavi in risbami) zahteva namreč nove pristope hrambe, nadzora, upravljanja in deljenja podatkov. 
  • Čeprav večini ni težko razumeti prednosti 3D tehnologije napram 2D načrtovanju ali celo papirnatim risbam, pa na področju upravljanja s tem povezanih podatkov veliko podjetij še vedno ne dohaja sodobnih potreb.
  • Bodisi se teh potreb sploh ne zaveda, čeprav na ta račun trpi njihovo poslovanje, ali se potreb zaveda, vendar jih še ne zna ali zmore na pravi način rešiti.
0 PDM slika 3
Poleg same hrambe podatkov je pomembno tudi ustrezno vodenje sprememb le-teh. V okolju z več uporabniki je ključno ustrezno nadzirati sodostop do datotek, standardizirati način shranjevanja in toka dokumentov ipd.

Navedene potrebe rešujejo namenski sistemi za upravljanje podatkov o izdelkih (angl. Product Data Management – PDM).

PDM sistem ne le opravlja vloge dokumentnega sistema iz preteklosti, ampak predstavlja tudi korak maksimiranja produktivnosti preko lažjega sodelovanja, CAD avtomatizacije in digitalizacije z dokumenti povezanih procesov.

Med najbolj enostavnimi, dostopnimi in zmogljivimi ter učinkovitimi tovrstnimi rešitvami je SolidWorks PDM. Ker je med potencialnimi uporabniki še precej nejasnosti okrog zmogljivosti te rešitve, podajamo v nadaljevanju odgovore na konkretna vprašanja in težave iz prakse.

0 PDM slika 3

Hramba in dostop do podatkov

Stanje brez PDM:

Podatki se pogosto hranijo na samih delovnih postajah, ker je za samega uporabnika to najbolj enostavno in prikladno. V podjetju z več konstruktorji so na ta način podatki razpršeni, pogosto se podatki podvajajo preko več lokacij oz. se spremembe dogajajo nenadzorovano na različnih koncih. Sledljivost je zelo otežena. Poleg tega je velika možnost izgube podatkov, saj za varnostno kopiranje običajno ni poskrbljeno.

Včasih so podatki že organizirani v ustrezno strukturirane skupne mrežne mape, kar olajša dostop vsem uporabnikom in omogoča poenoteno bazo z manj podvajanja in lažjo sledljivost. Težavo tukaj predstavlja sočasen dostop več uporabnikov, podatki se lahko nenadzorovano prepisujejo, shranjevanje neposredno na mrežo pa pogosto povzroči tudi okvaro datotek zaradi izpadov mreže.

Nekateri uporabljate tudi komercialne oblačne rešitve tipa Dropbox ali Onedrive, ki pa se za 3D CAD datoteke pogosto ne obnesejo najbolje, saj se ob sinhronizaciji v lokalne mape poti datotek različno mapirajo, kar povzroča težavo za SOLIDWORKS.

Obenem je v vseh primerih zelo delikatno kakorkoli spreminjati ureditev datotek znotraj map, saj se ob premikanju ali preimenovanju datotek relacije med njimi lahko porušijo.

SW PDM rešitev:

V SOLIDWORKS PDM sistemu so vsi podatki varno shranjeni v centralizirani bazi na strežniku, datoteke pa se na posamezne delovne postaje sinhronizirajo podobno kot pri oblačnih rešitvah. Odpiranje in shranjevanje poteka znotraj lokalne (ne mrežne) mape, zaradi česar je sistem bolj stabilen in bolj odziven. PDM sistem hrani in nadzira tudi vse relacije med dokumenti, ki se tudi ob preimenovanju ali premikanju dokumentov ne morejo porušiti. PDM na zahtevo omogoča in dodeljuje pravice urejanja dokumentov, zaradi česar ne more prihajati do konfliktov uporabnikov.

PDM z avtomatiziranimi opravili pomaga tudi k standardizirani ureditvi projektnih map in omogoča samodejno številčenje datotek in/ali map. Znotraj svoje baze lahko hrani katerikoli tip datotek, ne le modelov in risb.

1 HrambaDostop PDM

Sodostop različnih uporabnikov preko enostavnih vmesnikov in sodelovanje

Stanje brez PDM:

V primeru brez PDM uporabniki običajno sodelujejo in sodostopajo do istih podatkov preko skupne mrežne lokacije. Pravice posameznih uporabnikov je v tem primeru težko razmejiti, prav tako je težko nadzorovati, kdo v danem trenutku kaj ureja, sploh na nivoju večjega sestava. Dostop je običajno omejen na uporabnike znotraj določene lokacije ali celo oddelka podjetja.


2 Sodostop+UI B
SW PDM rešitev:

V SW PDM sistemu lahko posameznim uporabnikom zelo selektivno nastavljamo različne stopnje pravic, tako na nivoju posameznih map, kot posameznih tipov datotek oz. različnih faz življenjskega cikla datotek. Do istih datotek lahko v načinu pregledovanja sočasno dostopa neomejeno število uporabnikov, pravice urejanja pa se dodeljujejo selektivno po posamezni datoteki na zahtevo (ne kar prvemu uporabniku v vrsti) in glede na ustrezno pravico uporabnika. V vsakem trenutku se ve, kdo kaj ureja in konflikti niso mogoči. To znatno olajša sočasno delo več uporabnikov na posameznih podsklopih istega projekta.

Dostop do PDM sistema je moč z različnimi pravicami enostavno razširiti na različne oddelke podjetja (razvoj, nabava, marketing, proizvodnja) kot tudi na različne geografsko dislocirane enote podjetja. Preko ustreznih pravic je v določene dele PDM sistema moč nadzorovano vključiti tudi stranke ali zunanje partnerje.

Dostop je v osnovi deluje bodisi znotraj Raziskovalca (Windows Explorerja) preko obogatenega uporabniškega vmesnika, ali znotraj samega SOLIDWORKS CAD programa. Dostop do datotek in informacij pa je možen tudi preko spletnega odjemalca s poljubne elektronske naprave (tudi tablice, telefoni ipd.). Tako je sistem res dostopen kjerkoli, kadarkoli in komurkoli.

Sledljivost sprememb – verzije in revizije

Stanje brez PDM:

Sprememb se bodisi sploh ne evidentira (tako ne v smislu arhiviranja starejših verzij datotek kot tudi samega označevanja revizij na risbah), bodisi se vodi le oznake revizij, včasih pa se tudi skrbi za določeno arhiviranje starih verzij datotek, kar pa zna biti zamudno in težavno ter pogosto tudi nepregledno za kasnejšo uporabo za nazaj. Težko ali skoraj nemogoče je slediti vsaki posamezni spremembi določenih kosov znotraj sestava, kaj šele imeti sledljivost te spremembe na vseh nadrejenih sestavih.

To v praksi v primeru dela brez revizijskih oznak ob spremembah načrtov vodi do zmede v proizvodnji oz. dela po napačnih načrtih, pomanjkanje ustreznega arhiviranja sprememb pa pogosto vodi tudi v izgubo dragocenih podatkov za nazaj.
3 Revizije PDM
SW PDM rešitev:

SW PDM sistem ima vgrajeno avtomatsko vodenje in arhiviranje vseh sprememb na dokumentih, ki se beležijo kot (delovne) verzije datotek. Kadarkoli lahko enostavno prikličemo starejšo verzijo posameznega kosa ali sestava v stanju, kot je bil tedaj shranjen.

Potrjene oz. izdelavi namenjene verzije dobijo v ustreznem koraku avtomatsko revizijsko oznako in se na ta način ločijo od vmesnih delovnih verzij v procesu razvoja. Oznake revizij se lahko dodeljujejo tako modelom kot risbam, na sami risbi pa se podatek ob ustrezni spremembi samodejno posodobi brez napakam podvrženega ročnega pisanja oz. popravljanja.

V primeru, da je kos uporabljen na več sestavih oz. projektih, lahko preko informacije o pripadnosti dokumenta sestavom (angl. Where used) enostavno ugotovimo vpliv spremembe na vse sestave in jo tam tudi ažuriramo.

Inteligentno iskanje dokumentov in ponovna uporaba

Stanje brez PDM:

V klasičnem Windows načinu shranjevanja, je iskanje določenega modela ali risbe lahko zelo dolgotrajno in mukotrpno, včasih pa celo nemogoče. Iščemo lahko namreč praktično le po imenu datoteke, zaradi česar pri slednjih pogosto uporabljamo najrazličnejše prijeme (v stilu govorečih šifer ipd.), da je sama ureditev datotek in iskanje karseda učinkovito. Poleg tega je iskanje počasno in zamudno. V glavni meri se moramo pri iskanju zanašati na lasten spomin, kje naj bi se določena datoteka nahajala.

Zaradi teh težav, še bolj pa zaradi nevarnosti, da se s premikanjem ali preimenovanjem datotek določene relacije porušijo, pogosto posamezne kose uporabljamo ekskluzivno po posameznih projektih in jih med različnimi projekti kopiramo, pa čeprav so enaki. Vse z namenom strnjene hrambe datotek po skupnih mapah tako zaradi iskanja kot zaradi ohranjanja medsebojnih relacij. To vodi v nepotrebno podvajanje načrtov in kasnejšo težavo pri uporabi pravega izmed enakih oz. podobnih načrtov.
4 Iskanje PDM b
SW PDM rešitev:

SW PDM sistem ni le gola baza dokumentov, ampak inteligenten sistem, ki poleg samih datotek vsebuje tudi SQL podatkovno bazo z vsemi relacijami med datotekami in poljubnimi metapodatki o modelih, projektih ipd. To nam omogoča prvič dostop do bogatih informacij o posameznih datotekah (poleg golega imena) in drugič zmogljivo a enostavno in hitro iskanje po datotekah. Poleg po imenih lahko namreč iščemo po poljubnih metapodatkih (opisi, materiali, tipi izdelkov, projektne številke ipd.), po stanjih dokumentov idr. Tako imamo tudi pregled stanja dokumentov po posameznih fazah razvoja.

PDM uporabniški vmesnik omogoča tudi sproten predogled 3D modelov in ostalih tipov datotek, prikaz poljubnih metapodatkov, avtomatsko generirane kosovnice sestavov in pripadnost (angl. Where used) določenega modela vsem nadrejenim sestavom, vse brez nepotrebnega odpiranja pripadajočih programov, kar iskanje ustrezne datoteke še znatno olajša.

Vsa navedena orodja in možnosti olajšajo iskanje in ponovno uporabo že obstoječega modela ali risbe na novih projektih ali izdelkih. Na ta način se izognemo podvajanju podatkov, dvojnemu delu, ki lahko iz tega izhaja, in situacijam, ko vodimo dokumentacijo ali izdelujemo identične kose pod različnimi imeni.

Sistem kontrole in potrjevanja ter avtomatizacije procesov

Stanje brez PDM:

V podjetjih imamo pogosto že vzpostavljene določene procese tako v sami fazi razvoja, poimenovanja ali opremljanja dokumentov z metapodatki, kot kasneje za namene pregleda načrtov in sprostitve v proizvodnjo ali naknadnega vodenja sprememb. Ti procesi se vodijo in beležijo na različne načine, pogosto pa so razdvojeni od samih elektronskih dokumentov, na katere se nanašajo.

5 Workflow PDM
SW PDM rešitev:

SW PDM se odlikuje po tem, da se lahko s svojimi funkcionalnostmi maksimalno prilagodi najrazličnejšim že utečenim procesom in sistemom v podjetju in jih s svojimi mehanizmi dodatno olajša oz. avtomatizira.

S funkcionalnostjo t.i. delovnih tokov, ki omogočajo prehajanje dokumentov med različnimi stanji tekom življenjskega cikla od razvoja do proizvodnje, namreč SW PDM omogoča različne uporabniške pravice v različnih stanjih delovnega toka, samodejno obveščanje ustreznih uporabnikov v različnih fazah in zahtevane ukrepe (npr. potrditve) uporabnikov v posameznih fazah.

Prehodi skozi delovni tok lahko prožijo tudi ustrezne avtomatizirane akcije, kot je pretvorba dokumentov v različne izhodne formate (PDF, DXF, STEP idr.), posodabljanje metapodatkov ipd. Na ta način se lahko dokumenti ob potrditvi tudi elektronsko podpišejo, kar ob omejeni pravici naknadnega spreminjanja dokumentov zagotavlja avtentičnost podpisa.

SW PDM je po zaslugi svoje odprte arhitekture, ki sloni na Microsoft SQL strežniku, in odprtega programskega vmesnika (API) možno tudi povezati z različnimi obstoječimi informacijskimi sistemi podjetja, kot npr. ERP.

Skladnost z regulativami in standardi

SW PDM samodejno vodi tudi celovito, natančno in podrobno revizijsko sled vseh dokumentov. Beleži celotno zgodovino, kdo, kdaj, kaj, vse spremembe, potrditve ipd.


Na ta način lahko tudi podjetja, ki morajo slediti določenim regulativam (npr. ISO, FDA ipd.), bolj učinkovito dosežejo ustrezno regulativno skladnost.

Zaključek

SW PDM je torej preprosta in cenovno dostopna, a učinkovita rešitev za upravljanje podatkov v tipičnem razvojnem ali proizvodnem podjetju. Podpira upravljanje katerekoli oblike podatkov, omogoča sodelovanje preko celotnega podjetja in izven njega, tudi preko več lokacij.

Sistem podjetju prinaša orodja za upravljanje delovnih tokov, avtomatizacijo kritičnih procesov, poenostavitev opravil in medsebojno povezovanje sistemov. Na ta način spodbuja inovacije, povečuje splošno učinkovitost in pospešuje čas vstopa na trg.


Učinkovito upravljanje podatkov in dokumentacije o izdelkih danes ni prestiž, ampak nuja pri ohranjanju konkurenčnosti. SOLIDWORKS PDM rešitev predstavlja eno najbolj enostavnih, hitrih in cenovno dostopnih rešitev na tem področju.

Kaj o PDM sistemu pravijo obstoječi uporabniki:

"Glavni razlog za prehod na SOLIDWORKS PDM sistem je bila njegova lastnost, da nam omogoči kontroliran dostop do skupne baze na serverju in s tem omogoči, da so vse delovne postaje maksimalno izkoriščene v namene modeliranja, hkrati pa poskrbi za avtomatiziran način vodenja sprememb in revizij.

Dodatni razlog za uporabo PDM-a je bila možnost avtomatskega generiranja izhodnih datotek (PDF, DXF, STEP), ki smo jih pred tem izvažali preko makrojev, ki so zahtevali veliko nastavljanja. Datoteke dobijo sedaj ob izvozu še oznako revizije.

V podjetju Solid World so prisluhnili vsaki naši želji, tudi po tem, ko smo le-te tekom implementacije in testiranj večkrat spremenili."


Barbara in Grega Jerin,soustanovitelja in konstruktorja, JRP d.o.o.


"SOLIDWORKS PDM pri nas skrbi za sledljivost, vodenje in potrjevanje vsakodnevnih sprememb na izdelkih, da se vedno ve, kateri so aktualni načrti za izdelavo. Znatno nam olajša tudi pripravo potrebnih dokumentov za proizvodnjo (PDF, DXF, STEP, IGES).

PDM je pri nas glavni datotečni sistem, iz katerega črpajo dokumentacijo vsi deležniki podjetja. Srednjeročni cilj je povezati SW PDM z informacijskim sistemom ERP. Tukaj imamo v mislih učinkovito vodenje revizij tako v razvoju kakor tudi v proizvodnji.

Zastopnik Solid World se je pri uvajanju PDM sistema izredno izkazal. Sledil je našim zahtevam in jih udejanjil."


Branko Korošec, vodja razvoja, Agromehanika d.d.
Za dodatne informacije o SOLIDWORKS PDM rešitvi ali konkretnih možnosti implementacije v vašem podjetju se obrnite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 422 49 06 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

Sorodne vsebine

SOLIDWORKS PDM pomaga vaši ekipi pri iskanju in ponovni uporabi obstoječih datotek, kosov delavniške dokumentacije...


Prijava